पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको SECOND-AWARDED LIST प्रकाशित र SCHOOL TYPE-OTHERS का उम्मेदवारहरुले अनुसूचि ४ को अनलाईन फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।