पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयः शैक्षिक पदहरूको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना