पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना