पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयको भूल सुधारसम्बन्धी सूचना