पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयको खुला प्रतियोगिताको प्रयोगातात्मक परीक्षा र सीप परीक्षणसम्बन्धी सूचना