पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयः लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र अन्तरवार्तासम्बन्धी सूचना