पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयः त्रुटी सच्चाइएको सम्बन्धी सूचना