पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयको लिखित परीक्षासम्बन्धी सूचना