पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सूचना (शैक्षिक पदहरुको लागि दरखास्त आव्हान)