पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयको लिखित परीक्षा र अन्तरवार्तासम्बन्धी सूचना