पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको खुला, आन्तरिक तथा कार्यदक्षता मूल्यांकन प्रतियोगितासम्बन्धी सूचना