पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयः श्रेणी विहीन प्रयोगशाला सहयोगी पदको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना