पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्यालयको लिखित परीक्षाको स्थान र परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गरिएको सूचना