पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचनाहरू

पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको प्रशासनिक पदहरूमा खुल्ला पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना

विज्ञापन नं. १/२०६९/०७० खुल्ला

Click Here for Advertisement

पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको प्रशासनिक पदहरूमा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा वढुवाको लागि पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना

विज्ञापन नं. १/२०६९/०७० आन्तरिक प्रतियोगिता

Click Here for Advertisement

पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको प्रशासनिक पदहरूमा कार्यदक्षताको आधारमा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा बढुवाको लागि पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना

विज्ञापन नं. १/२०६९/०७० आन्तरिक कार्यदक्षता मुल्याङ्कन

Click Here for Advertisement

Application Forms

Click Here for Application form for Administrative Post

Syllabus for all

Click Here to Pokhara university Service Commission Syllabus for all