पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना