पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको OTHERS MERIT मा समाावेश भएका उम्मेदवारहरुको FOURTH AWARDED LIST प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको OTHERS MERIT मा समाावेश भएका उम्मेदवारहरुको FOURTH AWARDED LIST प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।


https://scholarship.pu.edu.np/news/174