पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Others Merit मा समाावेश भएका सफल उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि ४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको कुरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूसुचित गरिन्छ ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Others Merit मा समाावेश भएका सफल उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि ४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको कुरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूसुचित गरिन्छ ।


https://scholarship.pu.edu.np/news/173