पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA/MHCM कार्यक्रमहरुको SECOND AWARDED LIST प्रकाशित सम्बन्धित सूचना ।