पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रममा भागलिने उम्मेदवारहरुले ADMIT-CARD प्रिन्ट गर्ने सम्बन्धमा ।