पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति छनौंट प्रवेश परीक्षा MARCH इन्टेक २०२४ मा सहभागी उम्मेदवारहरुको AWARDED LIST प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति छनौंट प्रवेश परीक्षा MARCH इन्टेक २०२४ मा सहभागी उम्मेदवारहरुको AWARDED LIST प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।


https://scholarship.pu.edu.np/news/169