पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति छनौंट प्रवेश परीक्षा (MARCH INTAKE-2024) मा सहभागी उम्मेदवारहरुको योग्यता सूचि (MERIT LIST) प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति छनौंट प्रवेश परीक्षा (MARCH INTAKE-2024) मा सहभागी उम्मेदवारहरुको योग्यता सूचि (MERIT LIST) प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।


https://scholarship.pu.edu.np/news/168