पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह PAYING/SCHOLARSHIP PROGRAM को ADMIT CARD PRINT गर्ने सम्बन्धि सूचना ।