पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत MASTER LEVEL का FEE PAYING/SCHOLARSHIP प्रवेश परीक्षाको समय थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।