पोखरा विश्वविद्यालय योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाको सूचना