पोखरा विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सूचना !!!