पोखरा विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति २०७६ को कार्यक्रम अनुसारको सिट संख्या (Quota) सम्बन्धी जानकारी