पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको नविकरणसम्बन्धी सूचना !!!