पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त गरेका कलेजहरुलाई विशिष्टिकरण गर्ने बारेको सुचना