पोखरा विश्वविद्यालयको हाजिर हुन आउनेसम्बन्धी सूचना