पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनसम्बन्धी जरूरी सूचना