पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनसम्बन्धी दरखास्त आव्हानको सूचना