पोखरा विश्वविद्यालयको महिला छात्रावासमा बाँकी सिटमा भर्नासम्बन्धी सूचना