पोखरा विश्वविद्यालयका विभिन्न आङ्गिक निकायहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूले आफ्नो शैक्षिक तथा अनुसन्धान विवरण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना