परीक्षा केन्द्र सञ्चालनमा भएको खर्चको फाँटबारी पठाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना