पूर्णकालीन करार सेवामा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना