परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सेवा बन्द गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!