परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सेवा बन्द गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना