परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षाफल प्रकाशनसम्बन्धी सूचनाहरू

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले देहायमा उल्लेखित विषयको परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ । परीक्षाफल हेर्न सम्बन्धित विषयमा Click गर्नुहोस् ।

MBA_RETAKE

MBA_Evening_8th

MBA_Evening_1st

MBA_1st Trimester_Job Holder

MBA_1st Trimester