पन्ध्रौ दीक्षान्त समारोहको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना