निर्माण कार्य मालसमान तथा सेवा आपूर्तिका लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना