निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धनप्राप्त महाविद्यालयहरूलाई जरूरी सूचना