निजी तथा संस्थागत (Boarding/Private School) तर्फको छात्रवृत्तिको Scholarship Awarded List II प्रकाशितसम्बन्धी सूचना