ड्रपआउट गर्ने विद्यार्थीका सम्बन्धमा कलेजहरूलाई सूचना