पोखरा विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति छनौट समिति २०७० ले जारी गरेको परीक्षाफलसम्बन्धी सूचनाहरू