छात्रवृत्तिमा अस्पष्ट भएको योग्यताक्रम (Merit List) नतिजा पुनः प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना