एमपिएच (पूर्ण शुल्कीय) कार्यक्रममा भर्नासम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना