उत्तरपुस्तिका देखाउने तथा उत्तरपुस्तिको प्रतिलिपि दिनेसम्बन्धी सूचना