आशयपत्र (EOI) मुल्यांकन गरी संक्षिप्त सूची (Short List) तयार पारिएको सूचना !!!