आङ्गिक महाविद्यालयहरूलाई विद्यार्थीको नामावली पठाइदिनेसम्बन्धी सूचना