आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त महाविद्यालयहरूलाई रजिष्ट्रेशन फाराम भरी पठाउनेसम्बन्धी सूचना